Čelična užad

Čelična užad

Uže se sastoji od više strukova (najčešće 6 ili 8) obavijenih oko jezgra. Jezgro može biti vlaknasto ili čelično. Svaki struk se sastoji od više žica (6 – 61) obavijenih oko jezgra, koje je najčešće od čelične žice, a ređe se izrađuje od vlakana. Osnovni elementi čelilnog užeta prikazani su na slici. Određen broj žica po zadatom geometrijskom rasporedu oko jezgra je použen u uže.

Uslovno, užad se po konstrukciji mogu podeliti na:

Zavojna užad
Obična užad
Specijalna užad

Čelična užad se proizvode unakrsnim ili paralelnim usukivanjem (použavanjem). Kod paralelnih (uzdužnih) použavanja smer strukova u užetu i smer žica u struku je isti. Na osnovu toga razlikujemo uzdužno desno Z/Z i uzdužno levo S/S použavanje. Kod unakrsnih použavanja smer strukova u užetu i smer žica u struku je različit. Tako imamo unakrsno desno S/Z i unakrsno levo Z/S použavanje. Užad paralelnog použavanja su otpornija na habanje nego užad unakrsnog použavanja.

Čelična užad se proizvode sa vlaknastim (VJ) ili čeličnim jezgrom (CJ), koje ima osnovnu namenu da obezbedi pravilan raspored strukova u užetu. Kao materijal za vlaknasta jezgra koriste se: sisal, juta, kudelja i polipropilen. Vlaknasta jezgra su namašćena i imaju funkciju održavanja konstantnog prečnika užeta, poboljšavaju fleksibilnost i vek trajanja užeta. Konstrukcija čeličnog užeta zavisi od vrste, prečnika i namene čeličnog.

Sva užad su neraspletiva (tzv. tip „trulay“). Pošto se uže sastoji od 6 ili više uvrnutih strukova, ono ima tendenciju da se raspliće kad se odseca. Primenom specijalnog postupka predformiranja, naša užad se ne raspliću, oslobođena su unutrašnjih napona, lako se upliću i bez problema se namotavaju na čekrke.

Čelična užad se izrađuju po standardima JUS i DIN. Užad se pakuju na drvene transportne kaleme (doboše) izrađene u standardnim veličinama JUS N.CO.505. Na naročite zahteve kupca užad isporučujemo i u formi buntova određenih dužina. Na zahtev kupca moguća je izrada i ispitivanje prema ostalim standardima, koja se koriste za opštu namenu u industiji, šumarstvu itd. Za užad izdajemo fabričke ateste, a na posebne zahteve kupca obezbedujemo ateste JR LLOYD’s-a ili bilo koje priznate institucije za verifikaciju.

Osnovne karakteristike užadi su: prekidna sila – otpornost na kidanje (minimalna prekidna sila se definiše kao najveća sila pri kojoj dolazi do pucanja užeta pri ispitivanju), otpornost na koroziju (u cilju smanjenja efekta korozije užad se proizvode pocinkovana ili se štite mašću), otpornost na gnječenje (efekat gnječenja može se umanjiti pravilnim izborom jezgra, a potpuno se eliminiše korišćenjem metalnog jezgra), otpotnost na trenje (uže sa relativno malim brojem strukova ima veću otpornost na trnje, ali je istovremeno manje fleksibilno, a užad paralelnog smera usukivanja imaju veću otpornost na trenje, jer je međusobni kontakt žica u užetu manji).

Uže mora biti uskladišteno u dobro provetrenom i zatvorenom prostoru, izolovanom od vlage, prašine i raznih isparenja. Za vreme skladištenja površinski sloj užeta treba svaka tri meseca zaštiti mašću. Jednom u 3 meseca bubanj sa užetom treba okrenuti za 180° da bi se sprečilo izlivanje masti sa površinskog sloja užeta. Kod odmotavanja užeta treba imati makar primitivan uređaj za odmotavanje kako bi se bubanj slobodno okretao pri odmotavanju užeta i time sprečilo uvrtanje užeta, ukrštanje i stvaranje petlji.

Najveću pažnju treba posvetiti sečenju užeta. Uže se prvo podveže na najmanje 2 mesta paljenom žicom, tako da kad se preseče dobijaju se već podvezani krajevi, pa je eventualno rasplitanje užeta onemogućeno. Ako, međutim, sečenje nije pravilno izvršeno, može doći do povlačenja pojedinih strukova u užetu, pa pod opterećenjem ono neće biti ravnomerno opterećeno što utiče na dužinu radnog veka užeta. Sečenje se vrši bušilicom.

Za vreme korišćenja užeta neophodno je da se isto u redovnim intervalima podmazuje odgovarajućim mazivima u cilju zaštite od korozije. Kod predformiranih užadi treba periodično vršiti pregled da nije došlo do pucanja žica. Mesto pucanja je teško otkriti baš zbog toga što je uže predformirano pa puknuta žica ne iskače napolje. U redovnim periodičnim pregledima treba ispitati stepen oštećenosti, zamor, istrošenost i korozivnost užeta.